vOrMGEVING

frijmoed, frank kuhlmann 

welkom bij frijmoed vOrMGEVING, een vOrMGEVING peDAG OOG met uitgangspunt: 
‘je bent meer dan één verhaal’ waarin elke dag één stap vooruitgezet om te gaan aansluiten bij kinderen


een pedagogiek actief in het vormgevende hart/d van narratief, waarin vorm, omgeving en vormgeving taal spelend in beWEGING relatiVERING en uitDAGing activeert 
vOrMGEVING


een pe DAG ogiek die kinderen:

1. uitnodigt om te gaan leren vormgeven, te interpeteren

2. verplicht om te: beWEGENrelatiVERENuitDAGEN

3. de wereld langzaamaan naar zich toe laat trekken en ze voorbereidt om voorbijaan de eigen schaduw te geraken


een pe DAG ogiek die ouders:

1. de kunde van het opvoeden als een goede vertragende daad vooropstelt

2. voorziet dat opvoeden als een goede daad, in een rimpeling walmtleidend naar constructieve positieve uitdagende energie

3. deconstructief leert genieten van: 

  daad, moment

  rimpeling, beweging

  energie, trots


eenpeDAGOOGdienieuwsgierigontdekkendvOrMGEVINGvolgtdoordeconstructiefteontrafelenenreconstructiefomtezettennaareenouder/kindervertalingpeDAGOOGwordtvoorevenzichtbaarineen(drie)voudvan:1.voorstellen2.ontdekken3.uitdageneenzichtbaarheidvan’vooreven’,aangezienerallereerstbijkinderenwilwordenaangesloteneenzichtbaarheiddieintijdenruimteordentenloslaattoteen:‘waarje(meebezig)bentenwatjeheenwiltgaan’een(drie)voud:1.voorstellen:eenpeDAGOOGkijktiedereDAGopnieuw2.ontdekken:eenpeDAGOOGweetdatiederedagopnieuwkijkentotontdekkendeinzichtenleidt3.uitdagen:eenpeDAGOOGdaagthetopnieuwkijkenenontdekkensteedsmaarweeruithiermeewordtzichtbaarheidgegevenaaneenwelbepaaldevertragendeontwikkelwijzediezichkenmerktdoordatzeflexibel,sensitiefenbemoedigendkinderenleertteblijven:1.1beWEGEN1.2relatiVEREN1.3uitDAGen de kunsten van het deconstrueren ofwel een ‘kinderen’ vertoont herbelevend je autonome: uitdagen ont dekken voorstellen welk zich in een vOrMGEVING laat aansluiten